CBMCAktivitātesMateriāliPartneriKontakti

 

10

sep
2018

Pirmdienas Manna

Arī darba vidē mēs esam paredzēti pielūgsmei

Autors: Džims Matiss

Šķiet, visi cilvēki ir radīti kaut ko pielūgt, arī attiecībā uz profesionālo darbību. Liekas, ka mums ir nepieciešama kāda lieta/objekts, kam pieķerties, lai justos pilnīgi. Daži cilvēki pielūdz sportu vai kādu sporta veidu, komandu vai sportistu. Robeža starp aizrautīgu līdzjutēju un kvēlu pielūdzēju pārkāpt ir ļoti viegli.

Citi cilvēki pielūdz mūziku, pieķeroties kādai grupai vai māksliniekam. Vēl citi pielūdz politisko piesaisti vai citi, iespēju justies svarīgam. Kādiem svarīga noteikta profesija, piem., militārā jomā, vai kāds simbols, kā karogs, un pielūdz tos. Nacionālisms, kas izpaužas kā vienas valsts pielūgsme un tās uzskatīšana par pārāku attiecībā uz citām, dažviet aizsedz patiesās problēmas, tajā skaitā arī manā mājas zemē.

Daudziem Darījumu pasaules cilvēkiem viņu darbs ir pielūgsmes objekts. Viņi tam var veltīt neierobežotu laiku, apdalot ģimeni, draugus, savu veselību un īpaši Dievu.

Dažkārt mēs pielūdzam naudu vai dzīšanos pēc tās, aizmirstot, ka nauda ir paredzēta tikai kā līdzeklis jeb rīks, nevis mērķis. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Jēzus teica: "Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai." (Mateja 6:24). Viņš mūs brīdina par to, ka nevaram pieaugt garīgi, ja par mūsu laiku, enerģiju un attieksmi ar Dievu konkurē nauda.

Pat kristiešu vidū, pielūgsmei var būt daudzas formas, dažas no tām mūs attālina no patiesā Dieva. Nereti cilvēki pielūdz kādu noteiktu veidu vai pat Bībeli, nostādot to augstāk par Dievu, Kura stāstu tā stāsta. Daži pielūdz savu dzīvesbiedru, sajaucot šādu pielūgsmi ar normālu mīlestību un pieķeršanos.

Dievs jau no pašiem pirmsākumiem zināja par šo problēmu. Viņš mūsos ielika vēlmi pielūgt, bet, nosūtot ar Mozu 10 baušļus, Viņš skaidri norādīja, ka mūsu pielūgsmes centrā ir vienīgi Viņš. Pirmais bauslis skan: "Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā" (Mozus 2. grāmata 20:2-3)

Vēstījums, Bībeles parafrāze, izteikta Mozus 2. grāmatā 20:3: "Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst, un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus."

Lasot Rakstos par notikumiem tajā laikā, kad Dievs Mozum Desmit baušļus, mēs atklājam, ka tad, kad Mozus nokāpa no kalna, Izraēls jau bija izveidojis zelta teļu, ko pielūgt. Nebija vajadzīgs nemaz ilgs laiks, lai pielūgsmes objekts nomainītos.

Mums ir nepieciešams kaut ko pielūgt. Jautājums, kurš mums sev jāuzdod, ir, vai tas, ko pielūdzam, to patiesi ir pelnījis? Vai tas ir "dievs", kurš mūs nekad nepievils? Manā pieredzē ir tikai viens Dievs, Kurš teica: "Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu" (Ebrejiem 13:5). Kurš vēl "dievs" to ir teicis?

Jautājumi pārdomām/diskusijai

  1. Kā jūs definētu pielūgsmi? Vai, pēc jūsu domām, pielūgsme ir strikti reliģiska, vai arī tā izpaužas citās dzīves sfērās, kā apgalvo Matisa kgs?
  2. Kādas lietas jūs sliecaties pielūgt?
  3. Ja apzināmies, ka mūsu pielūgsme ir sadalīta, ka pielūdzam vairāk nekā vienu lietu vai objektu, tad kā mēs varam sakārtot savu dzīvi un izslēgt citus "dievus" vai arī neļaut tiem iesakņoties?
  4. Pēc jūsu domām, kā pielūgsmei vajadzētu ietekmēt jūsu pieeju karjerai un ikdienas darbam?

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties diskutēt vai lasīt vairāk par šo tēmu, vēl daži citāti:

Mozus 2. grāmata 20:5, 23:24-26; 2. Ķēniņu 17:36-39; Psalmi 29:1-2; Mateja 4:8-10; Lūkas 4:5-8.

Džims Matiss ir fotostudijas īpašnieks Overland Park, Kanzasā, kura specializējusies komerciālo un scenogrāfisku portretu izgatavošanā. Džims ir autors grāmatai par digitālo fotogrāfiju "Augstas veiktspējas fotokameras vienkāršiem cilvēkiem". Iepriekš viņš vadīja kafejnīcu kā arī bija Kanzasas pilsētas CBMC izpilddirektors Misūri.

CBMC LATVIJA: Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs (e-pasts: maris.dizgalvis@cbmc.lv)

Lai reģistrētos regulārai Pirmdienas Mannas saņemšanai, sūtiet pieteikumu uz adresi manna@cbmc.lv.

Latviešu valodas tulkojums CBMC LATVIJA, Copyright 2018 /www.cbmc.lv.

CBMC INTERNATIONAL: Jim Firnstahl, President

2850 N. Swan Road, Suite 160 ▪ Tucson, Arizona 85712 ▪ U.S.A.

TEL.: 520-334-1114 ▪ E-MAIL: mmanna@cbmcint.org

Web site: www.cbmcint.org. Please direct any requests or change of address to: jmarple@cbmcint.org

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

 

 

 

 

© 2018 CBMC Latvija

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

© 2018 CBMC Latvija